خط مشی کیفیت

شرکت حامیان صنعت بارثاوا در زمینه بازرسی آسانسور های برقی، بازرسی معیار مصرف انرژی و بازرسی وسایل تفریحی و تجهیزات بدنسازی مشغول می باشد و بعنوان سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاء سطح کیفیت خدمات و در راستای تأمین انتظارات سازمان ملی استاندارد ایران، مشتریان وسایر ذینفعان،مدل نظام مدیریت کیفیت خود را براساس استاندارد ISO/IEC17020:2012انتخاب و اهداف زیر را سر لوحه کار خود قرار داده است:

  • رعایت اصل استقلال، بیطرفی و درستکاری در اعلام نظر حرفه‌ای در بازرسی‌ها
  • رعایت اصول رازداری در قبال اطلاعات محرمانه مشتریان و سایرذینفعان
  • اهتمام درتامین رضایت کارکنان بعنوان سرمایه های اصلی شرکت
  • ارتقای سطح رضایت مشتریان با شناسایی و برآورده ساختن نیازهای جاری وآتی آنان ازطریق انطباق هرچه بیشترخدمات ارائه شده باخواسته های آنان
  • ارتقای سطح دانش مشتریان با تشریح وتوجیه انواع فعالیت های بازرسی به منظورایجاد سهولت درارتباط بهتر با مشتریان
  • ارتقای سطح دانش فنی و حرفهای کارکنان از طریق آموزشهای ادواری جهت ارتقای سطح کیفیت خدمات
  • استفاده ازاستانداردهای معتبر و مقررات ملی و بین المللی
  • تلاش جهت افزایش سهم بازار و ارتقاء بهره وری با کاهش هزینه ها
  • همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌های بازرسی برای افزایش سطح علمی، فنی وتجربی شرکت

کلیه سطوح شرکت موظفند دراستقرارو حفظ سیستم مدیریت کیفیت مشارکت فعال داشته باشند.لذا مدیریت وکارکنان شرکت خودرا متعهد به درک درست موارد فوق دانسته والزام به اجرای سیستم مدیریت کیفیت درتمامی سطوح را از وظایف قطعی خود می دانند.همچنین بازنگری این خط مشی در جلسات بازنگری مدیریت که حداقل سالی یکبار  برگزار میگردد انجام می گیرد.