دوره های آموزشی برگذار شده

استاد

مدت زمان برگزاری دوره

نام دوره آموزشی

ردیف

ساعت

روز

آقای دکتر  سید ایمان پیش بین

۸

۱۰/۰۲/۹۳

آشنایی با استاندارد معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید گچ

۱

آقای مهندس اشکان قندی

۶

۳/۰۳/۹۳

آشنایی با استاندارد ملی ۱۱۳۸۹

۲

آقای مهندس اشکان قندی

۴

۳/۰۳/۹۳

آشنایی با الزامات اپراتوری استاندارهای ۱۱۳۸۹و۸۹۸۷

۳

آقای مهندس اشکان قندی

۴

۲۹/۰۳/۹۳

آشنایی با الزامات اپراتوری استاندارهای ۱۱۳۸۹و۸۹۸۷

۴

آقای دکتر  سید ایمان پیش بین

۸

۵/۰۴/۹۳

معیارها و شاخص های مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع لبنی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۹۵۶

۵

آقای دکتر  سید ایمان پیش بین

۸

۲۳/۰۵/۹۳

معیارها و شاخص های مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع کمپوت  کنسرو بر اساس استاندارد ۱۶۷۴۸

۶

آقای دکتر  معصومی

۱۰

۲۹/۰۵/۹۳

سامانه لوله گذاری پلی اتیلن برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب

۷

آقای مهندس اشکان قندی

۶

۱۷/۰۶/۹۳

آشنایی با استاندارد ملی ۱۱۳۸۹

۸

آقای مهندس اشکان قندی

۴

۱۷/۰۶/۹۳

آشنایی با الزامات اپراتوری استاندارهای ۱۱۳۸۹و۸۹۸۷

۹

آقای دکتر  سید ایمان پیش بین

۸

۲۰/۰۶/۹۳

معیارها و شاخص های مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در فرآیند تولید سیمان براساس استاندارد ملی ۷۸۷۳

۱۰

خانم دکتر آزاده هاشم نیا

۸

۲۰/۰۸/۹۳

پیگمنت ها در صنایع رنگ سازی

۱۱

آقای مهندس حامد رمضانیان

۱۶

۱۷/۰۹/۹۳

آشنایی با ایمنی و استاندارد ملی آسانسورهای کششی و هیدرولیکی

۱۲

آقای مهندس حامد رمضانیان

۱۶

۲۹/۱۰/۹۳

آشنایی با ایمنی و استاندارد ملی آسانسورهای کششی و هیدرولیکی

۱۳

آقای مهندس شیر علیزاده

۱۶

۱۵/۱۱/۹۳

آشنایی با استاندارد آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵

۱۴

آقای مهندس اشکان قندی

۲۰

۶و۷/۱۲/۹۳

آموزش استاندارد های۱۱۳۸۹،۱۴۲۳۸،۸۹۸۷، آموزش اپراتوری

۱۵

خانم مهندس نیری

۶

۵/۰۳/۹۴

آشنایی با الزامات موسسه ملی استاندارد در زمینه تهیه مستندات خدمات تفریحی

۱۷

آقای مهندس اشکان قندی

۶

۵/۰۳/۹۴

آشنایی با الزامات اپراتوری بر اساس استاندارد های ملی به شماره ۱۱۳۸۹،۱۴۲۳۸،۸۹۸۷

۱۸

آقای مهندس محمدی-خانم دکتر میری

۲۰

۱۶/۰۳/۹۴     19/03/94

ارزیابی انطباق و تدوین استاندارد های ملی

۱۹

آقای مهندس محمدی

۱۲

۱۰و۱۱/۴/۹۴

کنترل کیفیت عمومی

۲۰

آقای مهندس بخشایی

۱۰

۱۳و۱۴/۴/۹۴

قوانین حقوقی و تدوین استاندارد ملی

۲۱

آقای مهندس مهدی زاده

۸

۶/۰۵/۹۴

آموزش اصول مبانی کالیبراسیون و نحوه استفاده صحیح از گواهینامه کالیبراسیون

۲۲

آقای مهندس اشکان قندی

۸

۷/۰۵/۹۴

آشنایی با الزامات ۸۹۸۷ ، آشنایی با اپراتوری براساس استاندارد ملی۸۹۸۷و۱۱۳۸۹و۱۴۲۳۸

۲۳

آقای مهندس اشکان قندی

۶

۸/۰۵/۹۴

آشنایی با اپراتوری براساس استاندارد ملی۸۹۸۷و۱۱۳۸۹و۱۴۲۳۸

۲۴

آقای مهندس اشکان قندی

۶

۸/۰۵/۹۴

آشنایی با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۳۸۹

۲۵

آقای مهندس  محمدی اکبری

۱۲

۱۴و۱۵/۰۵/۹۴

دوره آموزشی آشنایی با سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی و شناخت قطعات مرتبط و آشنایی با برق عمومی در شهر بازی ها  ( تئوری و عملی )

۲۶

آقای مهندس  علوی

۸

۱۱/۰۷/۹۴

اصول تصفیه آب و پس آبهای صنعتی

۲۷

خانم مهندس طالبیان

۸

۷/۰۸/۹۴

آشنایی با افزودنیهای مجاز خوراکی

۲۸

آقای دکتر سید ایمان  پیش بین

۸

۱۹/۰۸/۹۴

معیارها و شاخص های مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع کمپوت  کنسرو بر اساس استاندارد ۱۶۷۴۸

۲۹

آقای مهندس شاهین

۸

۱۰/۱۰/۹۴

آشنایی با الزامات تجهیزات بدنسازی بر مبنای استاندارد ۱۶۱۱۰

۳۰

آقای مهندس حامد  محمدی

۸

۱۲/۱۰/۹۴

ارزیابی انطباق

۳۱

خانم دکتر فرحناز قلاسی مود

۱۲

۱۳و۱۴/۱۰/۹۴

تدوین استانداردهای ملی

۳۲

آقای مهندس نیکپویان

۸

۱۵/۱۰/۹۴

ایمنی بهداشت صنعتی

۳۳

آقای مهندس اشکان قندی

۳۰

۱۹و۲۰/۱۰/۹۴

آشنای با الزمات استاندارد ملی با شماره های ۸۹۸۷،۱۱۳۸۹،۱۴۲۳۸ والزامات  اپراتوری

۳۴

آقای مهندس حسین مقدادی

۸

۳/۱۱/۹۴

آشنایی با اصول برچسب گذاری مواد غذایی و بهداشتی

۳۵

آقای مهندس حسین مقدادی

۸

۲۵/۱۱/۹۴

آشنایی با اصول برچسب گذاری مواد غذایی و بهداشتی

۳۶

آقای مهندس  قندی

۲۲

۲۴و۲۵/۱۲/۹۴

آشنای با الزمات استاندارد ملی با شماره های ۸۹۸۷،۱۱۳۸۹و اپراتوری

۳۷

آقای مهندس حسین مقدادی

۸

۱۸/۰۲/۹۵

اصول برچسب گذاری و نشانگرهای تغذیه ای

۳۸

آقای مهندس اسکویی

۸

۸/۰۳/۹۵

نگهداری مواد غذایی در سرد خانه ها

۳۹

آ آقای مهندس اشکان قندی

۲۰

۱۰و۱۱/۰۳/۹۵

آشنای با الزمات استاندارد ملی با شماره های ۸۹۸۷،۱۱۳۸۹،اپراتوری،ترامپولین،بادی

۴۰

آقای مهندس حسین مقدادی

۴

۲۴/۰۵/۹۵

قوانین و مقررات مواد خوراکی و آشامیدنی بهداشتی

۴۱

خانم مهندس راحله مشیری

۸

۲۷/۰۵/۹۵

آشنایی با نحوه صدور مجوزهای بهداشتی

۴۲

آقای مهندس اسکویی

۸

۸/۰۶/۹۵

نگهداری مواد غذایی در سرد خانه ها

۴۳

آقای مهندس اشکان قندی

۲۰

۱و۲/۰۸/۹۵

آشنای با الزامات استاندارد ملی با شماره های ۸۹۸۷،۱۱۳۸۹ و اپراتوری

۴۴

آقای مهندس حسین مقدادی

۸

۱۵و۱۸/۰۸/۹۵

اصول فنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی و ارزیابی برنامه های پیش نیازی

۴۵

خانم مهندس راحله مشیری

۸

۲۶/۰۸/۹۵

آشنایی با نحوه صدور مجوزهای بهداشتی

۴۶

آقای مهندس حسین مقدادی

۴

۲۷/۰۸/۹۵

قوانین و مقررات مواد خوراکی و آشامیدنی بهداشتی

۴۷

آقای مهندس حسین مقدادی

۸

۱۸/۰۹/۹۵

اصول فنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی و ارزیابی برنامه های پیش نیازی

۴۸

آقای مهندس شاطریان

۴

۲۵/۰۹/۹۵

شناسایی تقلبات شیر، لبنیات و کاهش ضایعات آنها

۴۹

آقای مهندس حسین مقدادی

۸

۲۸/۰۹/۹۵

اصول برچسب گذاری و نشانگرهای تغذیه ای

۵۰

خانم مهندس راحله مشیری

۸

۲۹/۰۹/۹۵

آشنایی با نحوه صدور مجوزهای بهداشتی

۵۱

آقای مهندس حسین مقدادی

۴

۹/۱۰/۹۵

قوانین و مقررات مواد خوراکی و آشامیدنی بهداشتی

۵۲

خانم مهندس معصومهبابوریان

۴

۱۶/۱۰/۹۵

روش اجرایی تعیین ضلاحیت آزمایشگاه های همکار و نظارت بر عملکرد آنها

۵۳

خانم مهندس میترا محمدی

۸

۲۳/۱۰/۹۵

بسته بندی مواد غذایی

۵۴

خانم مهندس سودابه تبریزی

۸

۲۸/۱۰/۹۵

سیستم ارزیابی خطر در نقاط کنترل بحرانی

۵۵

آقای مهندس مصطفی کاووسی

۱۶

۲۱و۲۲/۱۱/۹۵

آشنایی با بازرسی جوش در آزمونهای غیر مخرب تفریحی( با همکاری جوش گستر)

۵۶

آقای مهندس اکرامی

۸

۲۳/۱۱/۹۵

آشنایی با برق عمومی در مراکز تفریحی

۵۷

آقای مهندس عطاءالله حقیقی

۱۶

۲۳و۲۴/۱۱/۹۵

آشنایی با سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی در مراکز تفریحی

۵۸

آقای دکتر سید ایمان پیش بین

۱۲

۲۰و۲۳/۱۱/۹۵

آشنایی با استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ و تنظیم مشعل

۵۹

آقای مهندس حسین مقدادی

۸

۲/۱۲/۹۵

اصلاح الگوی تغذیه برای حفظ وارتقا سلامتی با کاهش قند،چربی،نمک واسیدهای چرب ترانس

۶۰

آقای مهندس مسعودی پور

۸

۱۰و۱۱/۱۲/۹۵

عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه ها

۶۱

آقای مهندس مصطفی کاووسی

۲۰

۱۲و۱۳/۱۲/۹۵

آشنای با الزمات استاندارد ملی با شماره های ۸۹۸۷،۱۱۳۸۹،اپراتوری،ترامپولین،بادی

۶۲

خانم مهندس معصومه بابوریان

۱۲

۲۳و۲۴/۰۱/۹۶

تدوین استانداردهای ملی

۶۳

آقای دکتر سید ایمان پیش بین

۶

۲۷/۰۱/۹۶

آشنایی با استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ و تنظیم مشعل( دوره عملی)

۶۴

آقای مهندس ملک زاده

۸

۱۳و۱۴/۰۲/۹۶

ارزیابی انطباق

۶۵

آقای مهندس بخشایی-آقای مهندس جواد صمدی

۱۴

۱۶و۱۷/۰۲/۹۶

تدوین نظامنامه کیفیت و قوانین حقوقی اجرای استاندارد

۶۶

آقای مهندس حامد محمدی

۱۲

۱۸و۱۹/۰۲/۹۶

کنترل کیفیت عمومی

۶۷

آقای مهندس اشکان قندی

۲۰

۳۱/۰۲/۹۶

۱/۰۳/۹۶

آشنای با الزمات استاندارد ملی با شماره های ۸۹۸۷،۱۱۳۸۹،اپراتوری،ترامپولین،بادی

۶۸

آقای مهندس یاشارنجاری

۸

۱۲/۰۵/۹۶

آشنایی با برق عمومی در مراکز تفریحی

۶۹

آقای دکتر سید ایمان پیش بین

۱۲

۱۱و۱۲/۰۶/۹۶

آشنایی با استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ و تنظیم مشعل( دوره عملی)

۷۰

آقای مهندس حسین مقدادی

۸

۱۵و۱۶/۶/۹۶

اصول فنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی و ارزیابی برنامه های پیش نیازی

۷۱

آقای مهندس مصطفی کاووسی

۲۰

۳۰و۳۱/۶/۹۶

آشنای با الزمات استاندارد ملی با شماره های ۸۹۸۷،۱۱۳۸۹،اپراتوری،ترامپولین،بادی

۷۲