بازرسی فنی تجهیزات تفریحی

سری استانداردهای ایران ۸۹۸۷

تجهیزات شهربازی

 

بازرسی فنی تجهیزات تفریحی

 

استاندارد ایران ۱۱۳۸۹

تجهیزات بادی

سری استانداردهای ایران ۶۴۳۶

وسایل و تجهیزات بازی پارک ها

استاندارد ایران ۱۶۱۱۰

وسایل بدنسازی ثابت برای فضاهای باز عمومی